Avgifter och priser

Det du betalar i vatten- och avloppsavgift används till att producera dricksvatten, underhålla ledningsnäten och ta hand om och rena avloppsvatten.

Hur mycket du betalar i va-avgift beror på vilken typ av fastighet du bor i, hur mycket vatten du använder och vilken service eller kapacitet du har tillgång till. VA-avgiften består av en fast och en rörlig del.

Fast avgift

Den fasta är det du betalar för den nytta fastigheten har av va-anslutningen och den service du har tillgång till. Den täcker kostnaderna för bland annat administration, underhåll av ledningsnäten och omhändertagande och rening av dagvatten.

Rörlig avgift

Den rörliga avgiften mäts i kubikmeter levererat dricksvatten och är direkt relaterad till vattenkonsumtionen. Den rörliga avgiften täcker kostnaderna för dricksvattenproduktion och avloppsrening.