Använda stadens mark

För att få använda offentliga och allmänna platser, som till exempel parker, gator och torg, behöver du ett tillstånd (en markupplåtelse) från Polismyndigheten. Tillståndet utfärdas av Polisen i samråd med tekniska kontoret. 

Med ett tillstånd för markupplåtelse kan du vara med och bidra till ett levande Haparanda; genom evenemang, försäljning, uteservering med mera. 

Hur söker jag tillstånd?

Innan du lämnar in en ansökan om tillstånd kan du kontakta tekniska kontoret för rådgivning, till exempel för att kontrollera om tillstånd behövs eller inte, lämpliga platser för verksamheten eller vilka handlingar som ska bifogas ansökan. Du ska alltid kontakta Polismyndigheten som bedömer om verksamheten väntas äga rum utan fara för trafiken eller för ordning och säkerhet. 

Polisen granskar din ansökan med hänsyn till trafik, gångtrafik, allmän ordning och säkerhet och skickar sedan ansökan på remiss till kommunen. Vid bedömningen av ansökan tar kommunen hänsyn till;

 • skötsel
 • markanvändning
 • stadsbild
 • miljöfrågor och trafik
 • framkomlighet och tillgänglighet

Om kommunen väljer att säga nej till ansökan får inte tillstånd ges av Polismyndigheten. Utöver markupplåtelsen är det du som vill använda kommunens mark som är skyldig att hålla dig informerad om vilka andra tillstånd som krävs, som till exempel bygglov eller tillstånd för utskänkning av alkohol. 

Vad kostar det?

Den sökande betalar en avgift till tekniska kontoret för användande av offentlig plats, taxan bestäms av kommunfullmäktige. Utöver avgiften till tekniska kontoret tar polisen också ut en avgift.

Vad behöver jag tillstånd för?

 • Uteservering
 • Evenemang
 • Torghandel
 • Marknad/loppmarknad
 • Kiosk
 • Food trucks
 • Skyltar, affischering och varuexponering
 • Cirkus/Tivoli