Förslag till ny översiktsplan

Översiktsplanen är kommunens viktigaste beslutsunderlag för framtida användning och bevarande av mark- och vattenområden. Just nu arbetar Haparanda stad med förslag till ny översiktsplan.

Nuvarande översiktsplan togs fram 2013, med en vision om kommunens framtid. Idag kan vi se nya behov jämfört med för fyra år sedan.

Nya krav på hur vi planerar vårt samhälle

Den nya översiktsplanen är en planering för hela kommuns utveckling de närmaste åren. Den anger till exempel var nya vägar och bostadsområden ska byggas, vilka naturområden som ska skyddas, hur landsbygden kan växa och hur Haparanda stad kan se ut i framtiden. Översiktsplanen ska bidra till att skapa ett hållbart samhälle för att kommunen ska fortsätta vara en bra plats att leva och bo på, även för framtida generationer.

En ny översiktsplan tas fram

Processen med att uppdatera översiktsplanen följer den gällande lagstiftningen. Under arbetets gång har allmänheten, myndigheter, föreningar och näringsliv möjlighet att lämna synpunkter på översiktsplanens innehåll. Kommunfullmäktige förväntas fatta beslut om den nya översiktsplanen under 2019.

Om processen att ta fram en ny översiktsplan

Start är ett uppdrag från kommunfullmäktige om att ta fram en ny översiktsplan. Förslaget till ny översiktsplan går sedan ut på samråd - där får alla tycka till om förslaget. Efter samrådet revideras förslaget och går till beslut i samhällsbyggnadsnämnden. Det nya förslaget som kallas granskningsförslag ställs ut på granskning under en period. Även nu kan alla lämna sina synpunkter. Efter granskningen går förslaget för godkännande i samhällsbyggnadsnämnden. Och sedan vidare för antagande i Kommunfullmäktige. När planen antagits är den gällande.

Lämna synpunkter

Precis som vid annan stadsplanering kan medborgare och andra lämna sina synpunkter vid till exempel samråd och granskning.

Har du frågor och funderingar är du välkommen att kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen på e-post miljo-bygg@haparanda.se. Ange ”Översiktsplan 2017” i ämnesraden.

Bakgrundsmaterial till översiktsplan 2017

Under våren 2017 påbörjades arbetet med att samla in bakgrundsmaterial och synpunkter från myndigheter och andra intressenter.

Vi har i dagslägget fått in följande svar: