Detaljplanering

Detaljplaner används i första hand inom tätbebyggda områden och anger rättigheter och skyldigheter kring mark- och vattenanvändning.

Detaljplanen är ett juridiskt bindande dokument som är demokratiskt framtaget. Den gäller både för enskilda företag, kommuner och stat och bestämmer vad man får eller inte får göra inom ett visst område. Det berättar exempelvis vad som ska vara park och vad som ska vara gata i ett område, vilken mark som får bebyggas och hur höga husen får vara.

Måste stämma överens med Översiktsplanen

Det är samhällsbyggnadsnämnden eller kommunfullmäktige som antar en detaljplan. För att en detaljplan ska kunna antas måste den stämma överens med kommunens översiktsplan.