Muddring

Muddring innebär att man tar bort bottenmaterial i en sjö, vattendrag eller hav. Syftet kan exempelvis vara för att få bättre framkomlighet för båtar eller att fördjupa en farled eller hamn.

Muddring kräver ofta tre prövningar av både Länsstyrelsen i Norrbotten och samhällsbyggnadsnämnden i Haparanda innan arbetet kan starta.

Vattenverksamhet

Att vidta åtgärder i ett vattenområde, till exempel genom att muddra eller bygga en pir klassas som vattenverksamhet enligt miljöbalken. För att bedriva vattenverksamhet kan tillstånd eller anmälan krävas beroende på verksamhetens omfattning. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för vattenverksamhet. För mer information kontakta Länsstyrelsen i Norrbotten.

Hantering av muddermassor

Muddermassor som uppstår i samband med muddring klassas som avfall och behöver hanteras på ett miljömässigt godtagbart sätt. För att deponera eller återvinna muddermassor för anläggningsändamål krävs tillstånd alternativt en anmälan. Länsstyrelsen prövar hanteringen av massor som uppstått i samband med muddring. Kontakta Länsstyrelsen i Norrbotten för mer information.

Strandskydd

För att deponera eller återvinna muddermassor för anläggningsändamål inom strandskyddat område kan strandskyddsdispens krävas. Strandskyddsdispens kan även behöva sökas för att bedriva vattenverksamhet. Samhällsbyggnadsnämnden i Haparanda handlägger ansökan om dispens från strandskyddet.

Kontaktuppgifter Länsstyrelsen Norrbotten

Telefon: 010-225 50 00
www.lansstyrelsen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
länk till annan webbplats