Miljö och klimat

Miljö- och hälsoskyddskyddsarbete handlar om att trygga och förbättra den miljö vi lever och verkar i, samt att skydda människors hälsa mot olika störningar.

Samhällsbyggnadskontoret kontrollerar att reglerna i miljöbalken och annan miljölagstiftning följs. Det innebär tillsyn över företag och andra verksamheter som kan vara miljöstörande, genom exempelvis utsläpp till mark, luft och vatten. I tillsynen ingår också handläggning av anmälningar, tillståndsansökningar och klagomål.

Hälsoskydd

Hälsoskyddets syfte är att upptäcka, förebygga och undanröja hälsorisker i miljön. Det handlar om att skydda människors hälsa mot olika störningar som exempelvis buller, radon, fukt, mögel, luftföroreningar eller kalla bostäder. I hälsoskyddet ingår även kontroll av badvattenkvalitet, både i bassängbad och på sommaren vid kommunala badplatser í kommunen.

Hälsoskyddet är reglerat i ett flertal olika lagar och förordningar såsom Miljöbalken, Smittskyddslagen, Tobakslagen och Strålskyddslagen. Miljö- och byggnadsnämnden är tillsynsmyndighet och ska kontrollera att lagarna och förordningarna inom området följs.