Mäta och åtgärda radon i bostaden

Radon är en luktfri gas som i höga halter kan vara skadlig för din hälsa. Därför är det viktigt att mäta halten i bostäder.

Radon är en färg- och luktlös radioaktiv gas. Den bildas när radioaktiva ämnen i berggrund och mark sönderfaller. Radon finns överallt. Men vi kan inte uppfatta radongasen med våra sinnen utan måste ta hjälp av instrument för att mäta radonhalten.

Höga halter av radon i bostadsluften är en allvarlig risk för din hälsa.

Var finns radon?

  • Radon finns naturligt i marken i varierande mängder i stora delar av Sverige. Gasen kan tränga in i husen genom sprickor i grunden, golvbrunnar och andra rörgenomförningar, inspektionsluckor mm.
  • Radon kan också finnas i vatten från djupborrade brunnar. När du spolar vatten som innehåller radon, avgår gasen till bostadsluften. Förhöjda halter kan ibland finnas i dåligt ventilerade utrymmen, hos hydroforen till exempel.
  • Även byggmaterialet "blåbetong" kan avge radon.

Hur ofta du ska mäta?

Det räcker inte att mäta radonhalten vid ett enda tillfälle. Materialet i ett hus åldras och kan därför med tiden släppa igenom mer radon från marken. Det kan också påverka radonhalten om du bygger om eller renoverar, till exempel om du tilläggsisolerar eller ändrar ventilationen i din bostad. Därför bör du mäta radon regelbundet. Gärna vart tionde år eller vid större förändringar av bostaden.

Mättiden är viktig

Det riktvärde vi har för bostäder i Sverige är ett medelvärde för hela året.  Radonhalterna kan variera kraftigt både under dygnet och med årstiden. Därför är det viktigt att mätningen pågår i två till tre månader under perioden oktober till april.

Beställa radonmätning

Det finns tre SWEDAC-ackrediterade mätlaboratorier i Sverige för inomhusluft att beställa radondetektorer ifrån. Beställning kan ske på företagens hemsida eller via telefonkontakt och e-post.

Skulle du behöva en mätning snabbt för att få ett ungefärligt värde (exempelvis vid husköp) finns det en 10 dygnsmätning.

Åtgärda radon i bostaden

För att kunna åtgärda en för hög radonhalt i din bostad måste du först ta reda på varifrån radonet kommer.

Radon i bostäder kan komma från tre olika källor:

  • marken under och runt om huset
  • byggnadsmaterialet
  • vatten som används i hushållet

Exempel på åtgärder är att

  • öka luftomsättningen i bostaden
  • täta rensbrunnar för avlopp, runt skyddsrör för vattenledningar eller i genomgående sprickor
  • installera en fläkt som suger ut markluften (radonsug) innan den kommer in i byggnaden
  • lufta dricksvattnet