Legionella

Legionellabakterier förekommer naturligt i sjöar och vattendrag i mycket låga koncentrationer. De finns därför sporadiskt i distributionsnätet för dricksvatten och in andra vattensystem i samhället.

Legionellabakterier kan orsaka två typer av sjukdomar; legionärssjuka och pontiacfeber. Legionärssjuka yttrar sig i regel som en kraftig lunginflammation och kan om den drabbar någon med nedsatt immunförsvar vara mycket svår. Symptomen uppträder ofta akut två till tio dagar efter att patienten blivit exponerad för bakterien.

Smittspridning

Risk för smitta förekommer vid inandning av vattenaerosoler (vattendimma) som innehåller legionellabakterier. Smittrisken är störst från duschar, bubbelpooler och liknande anläggningar där det finns risk för bildning av vattenaerosoler. Det är inte farligt att dricka vatten som innehåller legionellabakterier.

Råd hur man undviker legionella

Temperaturen är viktig för tillväxten av legionella. För att förhindra att legionella växer till i ledningssystem behöver varmvattnet hålla en temperatur av lägst 50°C vid tappstället och lägst 60°C i varmvattenberedaren eller värmeväxlaren. Kontroll av vattentemperaturen bör lämpligen ingå i egenkontrollen. Det är viktigt att se över ledningssystem och kontrollera att det inte finns blindledningar med stillastående vatten.

Säkra temperaturer

Varmvattenberedaren - Högre än 60°C
Tappstället - Högre än 50°C

Spola ut vatten som är kvar i duschledningarna under några minuter innan duschen ska användas. I badhus och idrottsanläggningar etc. som kanske varit avstängda en längre tid (exempelvis under sommaren), är det viktigt att spola igenom hela systemet med varmt vatten innan det tas i bruk igen.

Det händer att temperaturen på utgående varmvatten från varmvattencentralen sänks under sommaren. Detta kan öka risken för legionella i systemet. Se till att temperaturen är lägst 50°C vid tappstället. Låg vattenomsättning, syrerikt vatten, biofilm och lämplig temperatur ökar risken för legionella.

Ansvar

Det är fastighetsägaren som ansvarar för sina vatteninstallationer. Dessa ska skötas och vara utrustade på ett sådant sätt att de fyller sitt ändamål och är säkra. I förebyggande syfte bör fastighetsägaren se över fastighetens vattensystem. Ta bort alla blindledningar, vara särskilt uppmärksam på temperaturen i varmvattenberedare, värmeväxlare och eventuella cirkulationsledningar. Ha rutiner för att regelbundet kontrollera temperaturen både på varm- och kallvatten.