Buller - Hur mäter man ljud?

Alltför höga ljudnivåer ger ett buller som kan skada vår hörsel. Även annat buller påverkar oss och kan ge upphov till stress, trötthet och allmän olust.

Ljud som vi känner oss störda av och som vi helst vill slippa kallas för buller. Det vi uppfattar som buller varierar från person till person och kan bero på typen av buller, mottagningsförhållanden och individens käns­lighet.

Hur mäter man ljud?

Ljudets styrka är ett mått på det tryck som ljudet har i luften. Ljudtrycket mäts i decibel (dB).

Några exempel:

För att en människas öra ska uppfatta att ljudstyrkan ändras, ska skillnaden ligga på mellan 2 och 3 dB. Man brukar säga att 20 dB motsvarar lövens sus i svag vind och 60 dB är ett normalt samtal. 120 dB är ett startande jetplan vilket är smärtgränsen för vad örat tål.

Höjs bullret med 10 dB upplever du det som om ljudstyrkan blivit dubbelt så hög. Fördubblar du avståndet till bullerkällan ger det en minskning på cirka 3 till 6 dB beroende på typ av bullerkälla. Ökar antalet fordon på en väg med det dubbla så ökar ljudstyrkan med ungefär 3 dB.

Bygglagstiftningen ställer krav på byggnadens konstruktion och utformning.

En fastighet är godkänd enligt den byggnorm som gällde när den byggdes eller byggdes om. Man kan inte ställa högre krav på ljudisolering i efterhand, även om kraven har ökat för byggnader som byggts senare.

Allmänna råd om buller inomhus (FoHMFS 2014:13) respektive Höga ljudnivåer (FoHMFS 2014:15) finns på Folkhälsomyndighetens webbplats.