Hästhållning

Som hästägare har du ansvar för hästens välbefinnande och hur hästhållningen påverkar miljön.

Ansökan om tillstånd för hästhållning görs hos länsstyrelsen i Norrbottens län. Länsstyrelsen ansvarar för frågor som gäller djurskydd medan kommunens miljöinspektörer tittar på frågor kopplade till miljöpåverkan till exempel gödselhantering.

Eget ansvar

Som enskild hästägare är var och en skyldig att följa gällande bestämmelser i djurskyddslagen, djurskyddsförordningen, miljöbalken och jordbruksverkets föreskrifter. Ansvaret för tillsynen av att djurskyddet vid hästhållning efterlevs ligger på länsstyrelsen.

Hästbegravning

Grundregeln när ett större djur dör eller avlivas är att det ska skickas för destruktion för att undvika smittspridning. Det innebär i praktiken att de flesta döda hästar går till destruktion. Det blir dock allt vanligare med så kallad trotjänarbegravning, det vill säga att man begraver sin häst på den egna fastigheten istället.

Från och med den 1 februari 2015 behöver man inte längre tillstånd från länsstyrelsen för att begrava sin häst. Däremot ska nedgrävning ske på lämplig plats enligt anvisningar från kommunen.

Hästen i trafiken

Här följer några bestämmelser som kan vara viktiga att tänka på för den som leder häst, rider eller kör häst och vagn.

  • Alla trafikanter ska iaktta den omsorg och varsamhet som krävs för att undvika olyckor.
  • Du ska färdas på höger sida av vägen, så nära kanten som möjligt. Använd vägren, om det finns en sådan.
  • Du får inte färdas på gång- eller cykelbanor.
  • Du får inte färdas på motorväg eller motortrafikled.
  • Hastigheten får aldrig vara högre än att du behåller kontrollen över hästen och kan stanna om det behövs. I vissa särskilda fall ska man hålla tillräckligt låg hastighet, till exempel - där barn finns på eller vid vägen - vid möte på smala vägar - i skarpa kurvor och - vid backkrön.
  • Bestämmelserna om väjningsplikt och stopplikt gäller. Om du kommer från terrängen in på en väg, har du väjningsplikt.
  • Du ska ge tecken när du ska svänga. Tecken ges enklast genom att man räcker ut handen, som när man cyklar.
  • Om du kör med vagn eller släde under mörker, ska du ha lykta med vitt ljus framåt, lykta med rött ljus bakåt, orange reflex åt sidorna och två röda reflexer baktill. Lyktorna ska sitta på vänstra sidan av ekipaget.