Hur ansöker jag om bygglov?

Det är mycket att hålla reda på när du ska bygga något. Här får du överblick över bygglovsprocessen.

1. Ta reda på vad som gäller

Ta reda på förutsättningarna för ditt byggprojekt, till exempel vilka krav som ställs på utformning och tillgänglighet, om det finns en detaljplan som medför vissa begränsningar av hur du får bygga, om grannar måste höras och om du behöver andra tillstånd.

Du har möjlighet att boka in ett kostnadsfritt besök hos oss för rådgivning inför ditt byggprojekt. Under besöket får du presentera dina byggplaner och handläggaren informerar om vilka förutsättningar som gäller.

2. Fyll i ansökan

Nu är det dags att göra själva bygglovsansökan. Du ska fylla i ansökan via e-tjänst på webben.

För en komplett ansökan krävs ett antal ritningar. Ritningarna ska visa vad du vill bygga i fasad, plan och sektion. Det behövs också en situationsplan, som visar var på tomten du vill bygga. En situationsplan behövs även vid om- och tillbyggnader. Situationsplanen kan behöva vara upprättad på en aktuell nybyggnadskarta. Nybyggnadskarta beställs från Lantmäteriet.

Ritningarna ska vara fackmässigt utförda, skalenliga, måttsatta och försedda med ritningshuvud som anger fastighet och vad ritningen beskriver. Vid om- och tillbyggnad ska det tydligt framgå vad som är före och efter respektive gammalt och nytt. Ta gärna hjälp av någon som har kompetens inom byggnadsarkitektur och konstruktion. Att utan fackkunskap försöka själv leder oftast till att ansökan måste kompletteras och att handläggningstiden drar ut på tiden.

Du måste också fylla i vem som ska vara kontrollansvarig för projektet. Kontrollansvarig behövs inte vid enklare projekt som garage, mindre tillbyggnad, inglasning av altan eller liknande, men förslag till egenkontrollplan behöver lämnas in.

3. Din ansökan granskas       

När din ansökan kommit in till kommunen sker en granskning. Utöver själva granskningen kan grannar behöva höras, inhämtande av yttrande från Länsstyrelsen eller liknande. Är ansökningshandlingarna inte kompletta eller om någon uppgift behöver förtydligas blir du kontaktad av en handläggare.

4. Beslut

När granskningen är klar skickas ett svar hem till dig. Enligt PBL (Plan- och Bygglagen) ska ett ärende handläggas inom 10 veckor. Handläggningstiden för din ansökan börjar när kompletta och godkända handlingar har lämnats in.

5. Tekniskt samråd

Samhällsbyggnadsförvaltingen kallar dig och din kontrollansvarige till ett tekniskt samråd där tekniska egenskapskrav som till exempel brandkrav, energikrav, geoteknik, konstruktionskrav, kontrollplan med mera tas upp.

6. Startbesked

Efter genomfört tekniskt samråd och när alla krav blivit uppfyllda, får du ett startbesked. Bygget kan påbörjas!

7. När bygget är färdigt

När bygget är färdigt ska du anmäla det till samhällsbyggnadsförvaltningen. Du får då ett slutbesked.