Friggebodaregler

Nedan kan du läsa om vad som gäller för uppförande av friggebodar

Du får utan bygglov uppföra en eller flera friggebodar i närheten av bostadshuset. Den sammanlagda byggnadsarean av alla friggebodar på tomten får inte vara större än 15,0 kvadratmeter. Högsta höjd från mark till taknock får inte överstiga 3,0 meter. Höjden beräknas från markens medelnivå invid byggnaden. Friggeboden ska vara fristående och får inte byggas ihop med en annan byggnad.

Om du vill placera din friggebod närmare gränsen än 4,5 meter krävs medgivande av berörda grannar. Medgivandet bör vara skriftligt.

Om du bygger nära hav, sjö eller vattendrag krävs normalt strandskyddsdispens enligt miljöbalken. Kontakta byggnadsnämnden för mer information.

I närheten av en allmän väg krävs tillstånd från länsstyrelsen för att uppföra eller bygga till en friggebod som kan påverka trafiksäkerheten. Detta gäller endast utanför detaljplanelagt område.