Bygga utan tillstånd

Att bygga utan tillstånd (olovligt byggande) är en benämning för alla åtgärder som är bygglovspliktiga men som man gör utan bygglov.

Allmänt om Bygglov och dispenser

När du har fått bygglov, eller strandskyddsdispens, måste du börja bygga inom 2 år och ha byggt färdigt inom 5 år, om inte annat anges. Om så inte sker förfaller bygglovet.

Vad händer med åtgärder som gjorts utan bygglov eller anmälan?

Om byggnationen är äldre än 10 år kan nämnden inte ingripa, det innebär dock inte att bygget blir lagligt. Om byggnationen är nyare än 10 år kan samhällsbyggnadsnämnden utfärda sanktioner mot fastighetsägaren, eller den som begått överträdelsen. Hur stor avgiften blir bestäms av vad det är för åtgärd som vidtagits. Nämnden kan även besluta att åtgärden ska rivas eller tas bort och förena beslutet med vite.

Om fastighetsägaren vill ha bygglov för byggnaderna ska en bygglovsansökan lämnas in till samhällsbyggnadsnämnden. För en ansökan som inkommer idag sker prövning mot dagens bestämmelser och regler.

Plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen

I Plan- och bygglagen (2010:900)länk till annan webbplats och Plan- och byggförordningen (2011:338)länk till annan webbplats kan du läsa mer om vilka åtgärder som kräver bygglov och anmälan.

Strandskydd och Landskapsbildskydd

Sedan 1975 finns regler gällande generellt strandskydd. Det skyddade området är 100 meter från strandkant både upp på land och ut i vattnet. I vissa områden har Länsstyrelsen utökat strandskyddet till 300 meter. Vissa områden omfattas även av landskapsbildskydd. Inom detaljplanelagt (äldre byggnadsplan) område är strandskydd ofta upphävt. Kravet på dispens från strandskyddet preskriberas aldrig. En ansökan om strandskyddsdispens ska inlämnas till samhällsbyggnadsnämnden för att få en laglig byggnad i områden som omfattas av strandskyddsdispens. I områden som omfattas av Landskapsbildskydd måste dispens från både strandskydd och landsskapsbildskydd sökas hos Länsstyrelsen i Norrbottens län.

Före 1975 fanns inget strandskydd i dagens bemärkelse, däremot fanns det av Länsstyrelsen utpekade områden som omfattades av skydd. Det är upp till fastighetsägaren/sökande att visa att byggnationen är uppförd före 1975. Handlingar som kan användas för att visa detta är t.ex. lantmäteriförrättning, brev om beslut från länsstyrelse, stämplade bygglovshandlingar bygglov eller köpebrev/köpeavtal.

Om bygglov, startbesked, slutbesked eller anmälan saknas

Har du glömt att ansöka om bygglov, startbesked eller slutbesked? Har du glömt att anmäla en anmälningspliktig åtgärd? Tror du att det på någon plats inom kommunen har byggts utan bygglov eller anmälan?

Kontakta Haparanda stads växel på 0922‑260 00. Du kan också skicka in en anmälan via e-post.

Ange vilken adress eller fastighet det gäller och vad som har byggts utan bygglov.