Installera värmepump – tillstånd och anmälan

Enligt miljöbalken ska värmepumpanläggning anordnas och användas så att skada eller olägenhet av betydelse för människors hälsa eller miljön inte uppkommer.

Om du tänker installera en värmepump för bergvärme, jordvärme eller ytvattenvärme ska du anmäla detta till samhällsbyggnadskontoret.

Till anmälan ska du bifoga:

 • Situationsplan som visar kollektorns/borrhålets placering i mark/vatten, värmepumpens placering i huset, byggnader, fastighetsgränser, avstånd till egna och/eller grannars borrhål, samt enskilda avloppsanläggningar, dricksvattenbrunnar och vattentäkter inom 100 meter från borrhål.
 • Säkerhetsdatablad för köldbärarvätska om värmepumpsanläggningen placeras inom vattenskyddsområde.
 • Grannintyg ska bifogas om avstånd från borrhål till fastighetsgräns eller mellanliggande vägs mittlinje är mindre än 10 meter.
 • Kopia på servitut/överenskommelse från berörd markägare vid placering av anläggning på annans mark.

Anmälan med bilagor ska lämnas in i god tid innan installationen påbörjas. Påbörja inte installationsarbete förrän du har fått svar på din anmälan.

Avgift

För handläggning av anmälan av berg- eller jordvärme tar samhällsbyggnadskontoret ut en fast avgift på 876 kr.

Blanketter

Ingen anmälan för luftvärme

För installation av luftvärmepump krävs inte någon anmälan, men det är viktigt att du placerar luftvärmepumpen så att dina grannar inte utsätts för buller. Du ansvar för undersöka och vid behov vidta nödvändiga åtgärder om dina grannar störs av buller från luftvärmepumpen.

Att tänka på

Allmänt

 • Kontrollera att det inte finns ledningar för el, tele, bredband, vatten och avlopp där du planerar att borra/ placera jordvärmeslingan.
 • Kontrollera om avstånd från borrhål till fastighetsgräns eller mellanliggande vägs mittlinje är mindre än 10 meter. Om avståndet är mindre än 10 meter behövs grannintyg.
 • Tänk på placeringen av värmepumpen så att inte bullerstörningar uppkommer för dig eller dina grannar.

Jordvärme

 • Ligger kollektorslangen för jordvärme för ytligt eller för nära vatten- eller avloppsledningar finns risk för sönderfrysning med efterföljande läckage. Avstånd till vatten- eller avloppsledningar bör vara minst 6 meter.

Bergvärme

Borrhålet ska placeras så att följande skyddsavstånd beaktas:

 • minst 20 meter till närmaste energibrunn
 • minst 20 meter till grävd dricksvattentäkt
 • minst 30 meter till borrad dricksvattentäkt
 • minst 30 meter till enskild avloppsanläggning

För att du ska vara säker på att få hålet till bergvärmepumpen borrat på ett bra och säkert sätt ska du anlita en certifierad borrare. Certifieringen sker via SP certifiering.