Skrotning av bilar

En uttjänt bil är farligt avfall som skall lämnas till en auktoriserad bilskrotare för skrotning. De auktoriserade bilskrotarna tar emot och hanterar bilarna på ett miljöriktigt sätt.

En skrotbil/uttjänt fordon klassas som farligt avfall. Den innehåller miljöfarliga komponenter som exempelvis kvicksilver och olja som sprids i miljön när bilen bryts ned. Bensin, motoroljor och glykol förstör vattenkvalitén i sjöar, vattendrag och brunnar. Tungmetaller som bly och kvicksilver bryts inte ned utan stannar kvar i marken och lagras i växter och organismer.

Om du har en skrotbil ska du kontakta en auktoriserad bilskrotare. Den första juni 2007 upphörde skrotningspremien i Sverige. Vissa bilskrotare tar dock hand om ditt fordon utan kostnad om du kommer dit med fordonet själv och att fordonet uppfyller kraven för avgiftsfri skrotning. När du lämnar fordonet utfärdar mottagaren ett mottagningsbevis som ska skickas in till Transportstyrelsen. Mottagningsbeviset innebär att äganderätten till fordonet övergår till mottagaren som sedan ansvarar för att fordonet skrotas på ett riktigt sätt.

På följande hemsida kan du se vilka inlämningsställen och bildemonterare som finns nära dig: https://bilretur.se/länk till annan webbplats

Förvara bilar

Om du tänker långtidsförvara eller renovera din bil, skoter m.m., tänk på att förvara fordonet på lämpligt sätt t.ex. i ett garage eller på presenning/skyddsduk. Samma gäller för reservdelar och reservdelsfordon som kan komma till användning för renovering och reparation. Detta minskar risken för att farliga ämnen hamnar i mark, brunnar, vattendrag m.m.

Tänk även på att grannar eller människor vid förbipassering kan störas om du förvarar dina fordon på ett olämpligt sätt. Skrotbilar och förvaring av fordon har ofta ett samband med nedskräpning på tomten. Bland de kriterier som har betydelse vid förvaring är fordon är följande:

  • Om allmänheten har tillträde till eller insyn i den del av fastigheten som anses nedskräpad.
  • Antalet fordon som vid en viss tidpunkt finns uppställda på plats som ägaren av fordonen disponerar.
  • Om fordonen är uppställda på ett ordnat sätt eller om de står huller om buller.
  • Fordonens skick.
  • Förekomsten av annat än fordon som kan anses som nedskräpning.

Enligt 15 kap 26 § miljöbalken får ingen skräpa ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde till eller insyn till. Enligt 8 kap 15 § plan- och bygglagen ska en tomt hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer